Veelgestelde vragen

Hieronder heeft U het antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Gerechtelijke Procedure

Een dagvaarding is een officiële akte uitgaande van de gerechtsdeurwaarder waarbij de verzoeker (eiser) de gedaagde (verweerder) dagvaardt om op een bepaalde datum (en uur) te verschijnen (inleidingszitting) voor een bepaalde Rechtbank om uitspraak over zijn eis / vordering te horen doen. Een dagvaarding (inhoud) wordt in principe opgesteld door de advocaat.
Indien U werd gedagvaard, neemt U best zo spoedig mogelijk contact op met Uw advocaat : hij zal het nodige voor U doen en, indien nodig en/of gewenst, verschijnen voor de Rechtbank.

Ongeacht de wijze waarop een zaak aanhangig wordt gemaakt, moet elke zaak in een openbaar register worden ingeschreven.Wanneer een zaak aanhangig wordt gemaakt bij een Rechtbank, wordt deze ingeschreven op de algemene rol en krijgt deze een rolnummer (vb. 17/A/835). Daarnaast bestaat er voor elke Kamer van een Rechtbank een bijzondere rol die wordt bijgehouden door de griffier en alle aan die bepaalde Kamer toegewezen zaken omvat. Wanneer een zaak “naar de rol werd verwezen”, betekent dit dat deze zaak voor onbepaalde tijd is uitgesteld, totdat één of beide partijen de zaak opnieuw activeren.

Wanneer door de gedaagde (verweerder) ter zitting zijn verdedigingsmiddelen worden voorgedragen, wordt de procedure op tegenspraak gevoerd. Wanneer de gedaagde (verweerder) niet verschijnt, en zich dus niet in rechte verdedigt, laat de gedaagde (verweerder) verstek.

Een conclusie is het schriftelijke beargumenteerde standpunt van een procespartij dat in principe wordt opgesteld door de advocaat en waarmee een eis / vordering wordt gestaafd : niet enkel worden de feiten van de zaak uiteengezet, maar er wordt ook een juridische analyse van gemaakt, met (eventueel) verwijzing(en) naar wetgeving, rechtspraak en rechtsleer (doctrine). Om conclusies neer te leggen wordt (op de inleidingszitting) een conclusiekalender met conclusietermijnen overeengekomen of door de Rechtbank bepaald, evenals een pleitzitting. Laatste conclusies worden syntheseconclusies genoemd.

Helaas kan hierop geen eenduidig antwoord worden gegeven. Hoe lang een gerechtelijke procedure zal duren, is moeilijk te voorspellen : dit hangt af zowel van de aard van de zaak – is het een eenvoudige zaak die op de inleidingszitting kan worden behandeld of kan de zaak slechts na het opstellen van conclusies worden behandeld op een pleitzitting (in functie van de agenda van de Rechtbank ; het is niet ongebruikelijk dat pleitzittingen pas na een jaar kunnen worden vastgesteld) – als van de houding van de tegenpartij. Alleszins doet Antonissen Advocaten grote inspanningen om de snelheid van de afhandeling van Uw dossier te bevorderen.

Hoewel er (in principe) geen zittingen voor de Rechtbanken zijn vastgesteld tijdens het gerechtelijk verlof, wordt Uw zaak door Uw advocaat wel verder in staat gesteld (om door de Rechtbank te worden behandeld en beoordeeld) tijdens het gerechtelijk verlof : zo zullen tijdens het gerechtelijk verlof bijvoorbeeld wel conclusies worden neergelegd door Uw advocaat.

Het betreft telkens een uitspraak of een beslissing van een Rechtbank, maar naargelang de Rechtbank en het soort beslissing, wordt gesproken over een vonnis / een arrest / een beschikking.

Een rechtsmiddel is een middel dat tegen een uitspraak kan worden aangewend om opnieuw uitspraak te horen doen over de eis / vordering. Wanneer nog een rechtsmiddel open staat tegen een uitspraak is deze nog niet definitief. In geval van verstek, kan verzet of hoger beroep worden ingesteld. In geval van een beslissing op tegenspraak, kan (in principe) hoger beroep worden ingesteld. In principe schorst het aanwenden van een rechtsmiddel niet de mogelijkheid om een uitspraak ten uitvoer te leggen.

Een uitspraak die uitvoerbaar bij voorraad / voorlopig uitvoerbaar is, kan worden ten uitvoer gelegd, niettegenstaande tegen de uitspraak nog een rechtsmiddel kan worden aangewend.

Een betekening is een officiële akte uitgaande van de gerechtsdeurwaarder waarbij ten verzoeke van een partij kennis wordt gegeven van een uitspraak aan de tegenpartij. Wanneer de uitspraak uitvoerbaar is bij voorraad kan door de gerechtsdeurwaarder tegelijkertijd met de betekening aan de betekende partij bevel worden gegeven om het bedrag waartoe de betekende partij is veroordeeld, te betalen.

(Aanvullen) Wanneer een (veroordeelde) partij niet vrijwillig overgaat tot uitvoering van een uitspraak (meestal betaling van een veroordeling), kan deze door de andere partij

Advocaten

De Balie (of Orde van Advocaten) is de beroepsvereniging van advocaten. Deze is georganiseerd per gerechtelijk arrondissement. De 13 balies (vb. Antwerpen, Mechelen, Turnhout, … ) in het Nederlandstalige landsgedeelte zijn verenigd in de Orde van Vlaamse Balies.

Elke Balie heeft een Stafhouder, die aan het hoofd staat van deze Balie en verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding ervan. De Stafhouder is een advocaat die (jaarlijks) door de andere advocaten van de Balie wordt verkozen. De Stafhouder neemt kennis van geschillen tussen advocaten onderling, alsook van geschillen tussen advocaten en cliënten en kan, indien nodig, een tuchtprocedure opstarten.

Advocaten zijn in de uitoefening van hun beroep niet enkel onderworpen aan wettelijke regels, maar ook aan een aantal strenge beroepsregels (o.a. inzake onafhankelijkheid, primeren van de belangen van de cliënt (partijdigheid), inzake belangenconflicten, beroepsgeheim, … ). Deze beroepsregels zijn verzameld in de Codex Deontologie voor Advocaten (https://www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Codex-Deontologie.pdf). Wanneer deze beroepsregels door de advocaat worden overtreden, kan een tuchtsanctie – tot zelfs een schrapping (definitief verbod om het beroep uit te oefenen, voor altijd) –worden opgelegd.

Het beroepsgeheim van de advocaat is essentieel voor de vertrouwensrelatie tussen cliënt en advocaat en strekt zich uit tot alle vertrouwelijke informatie die de advocaat in de uitvoering van zijn opdracht verneemt of vaststelt en geldt onbeperkt in de tijd. Het beroepsgeheim van de advocaat is (quasi) absoluut en de schending ervan wordt strafrechtelijk gesanctioneerd (artikel 458 Sw. (Stafwetboek)).

In principe is de briefwisseling tussen advocaten vertrouwelijk. Zodoende kan deze in een gerechtelijke procedure niet als bewijsstuk worden overgelegd (gebruikt). Slechts onder (strikte) voorwaarden kan de briefwisseling tussen advocaten een niet-vertrouwelijk (officieel) karakter bekomen.

De toga symboliseert de gelijkheid tussen de advocaten.

Een derdenrekening (of kwaliteitsrekening) is een aparte bankrekening die de advocaat houdt voor gelden die toekomen aan derden. De derdenrekening wordt gebruikt om gelden van derden te ontvangen die toekomen aan cliënten.

Elke Balie heeft een Stafhouder, die aan het hoofd staat van deze Balie en verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding ervan. De Stafhouder is een advocaat die (jaarlijks) door de andere advocaten van de Balie wordt verkozen. De Stafhouder neemt kennis van geschillen tussen advocaten onderling, alsook van geschillen tussen advocaten en cliënten en kan, indien nodig, een tuchtprocedure opstarten.

Financieel

Overeenkomstig artikel 1017 Ger.W. (Gerechtelijk Wetboek) wordt de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten, waaronder de zgn. rechtsplegingsvergoeding. De rechtsplegingsvergoeding is (voornamelijk in burgerlijke zaken) een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. Het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding, met telkens een basisbedrag, minimumbedrag en maximumbedrag, is vastgesteld in functie van de waarde van de vordering (per schaal) : https://www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Rechtsplegingsvergoeding.pdf (bedragen van toepassing vanaf 01/06/2016).

Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die onder meer de kosten van de advocaat van de verzekerde, onder bepaalde voorwaarden (d.i. de dekking), dekt. Vaak is er aan een brand- of autoverzekering een rechtsbijstandsverzekering gekoppeld, maar dit kan ook het geval zijn voor een familiale verzekering. Steeds heeft de cliënt de vrij keuze van advocaat en is de cliënt dus niet verplicht om een beroep te doen op de advocaat die de verzekeringsmaatschappij voorstelt.

Letterlijk betekent dit “voor God”. Afhankelijk van Uw inkomen hebt U recht op een ‘Pro Deo’-advocaat (juridische tweedelijnsbijstand) die door het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) wordt aangesteld. Meer info over de voorwaarden tot gehele of gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand vindt U op de volgende webpagina : https://www.advocaat.be/Een-advocaat-raadplegen/Wat-kost-een-advocaat/Pro-Deo.

Nuttige links

We are an outstanding law firm elit nec, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar voluptate velit esse cillum.

contact info

Adres

Antonissen Advocaten
Schermersstraat 30
B-2000 Antwerpen

Telefoon
+32 3 303 39 00
E-mail
Scroll naar boven