Private onderzoeksbureaus gaan bezit van onroerend goed in het buitenland van sociale huurders controleren

De wetgeving inzake sociale huur stelt duidelijk dat de (kandidaat) sociale huurder geen onroerend goed mag bezitten in België of in het buitenland om in aanmerking te komen voor de huur van een sociale huurwoning.

Bezit van onroerend goed in België kan gemakkelijk gecontroleerd worden door raadpleging van het kadaster.

Bewijs van het (niet) bezitten van onroerend(e) goed(eren) gelegen in het buitenland (Nederland, Frankrijk, Marokko, Turkije, China, …) wordt, overeenkomstig artikel 3, §1, lid 3 van het Kaderbesluit Sociale Huur, geleverd met een verklaring op erewoord uitgaande van de kandidaat sociale huurder. Vaak bestaat er in het buitenland immers ook geen kadaster.

In de praktijk laat dit uiteraard veel ruimte voor sociale fraude. De sociale huisvestingsmaatschappijen maken daarom in de praktijk gebruik van private onderzoeksbureaus om het bezit van onroerend goed in het buitenland te controleren. Woonhaven Antwerpen speelt hierin overigens een pioniersrol.

Recent heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen voor het eerst in hoger beroep bevestigd dat een sociale huisvestingsmaatschappij inderdaad beroep mag doen op een privaat onderzoeksbureau.

Een belangrijke nuancering is echter dat de (kandidaat) sociale huurder in principe overeenkomstig de gegevensbeschermingswetgeving toestemming moet geven opdat zijn vermogen in het buitenland kan worden onderzocht. In casu had de sociale huisvestingsmaatschappij wel toestemming gevraagd aan de (kandidaat) sociale huurder, maar was deze volgens de rechter onder druk verkregen zodat het onderzoek onrechtmatig tot stand is gekomen. Niettemin oordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen dat het vermogensonderzoek en het daaruit vloeiende bewijs gebruikt mochten worden.

De Vlaamse Regering wil nu dat buitenlands vermogen op eenzelfde manier behandeld wordt als binnenlands vermogen. Hiertoe heeft Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele laten weten dat hij 5 miljoen euro zal uittrekken ter ondersteuning van dergelijke buitenlandse vermogensonderzoeken. Op Vlaams niveau zal begin 2021 ook een raamovereenkomst worden gesloten met verschillende sociale verhuurders om op die manier een Vlaams kader te creëren in de strijd tegen malafide sociale huurders.

Indien U hierover nog vragen heeft, staan wij uiteraard graag te Uwer beschikking.

Over de auteur

We are an outstanding law firm elit nec, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar voluptate velit esse cillum.

contact info

Adres

Antonissen Advocaten
Schermersstraat 30
B-2000 Antwerpen

Telefoon
+32 3 303 39 00
E-mail
Scroll naar boven